Posredovanje u prometu nekretnina

Za naše klijente posredujemo u prometu nekretnina prilikom kupnje, prodaje, zamjene, zakupa i najma nekretnina.

U okviru usluge posredovanja pružamo sljedeće usluge:

• nastojimo naći i dovesti u vezu s klijentom osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
• upoznajemo klijenta s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
• vršimo uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoravamo klijente na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretninu,
• obavljamo potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglašavamo nekretninu na odgovarajući način, te vršimo sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju,
• omogućavamo pregled nekretnina, provjeravamo stanje nekretnina, obavljamo pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla,
• posredujemo u pregovorima,
• ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeravamo namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
• obavještavamo klijenta o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su nam poznate,
• uslugu ishodovanja izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave,
• uslugu izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i usluge uknjižbe prava vlasništva kod zemljišnoknjižnog odjela,
• uslugu prijave poreza na promet nekretnina i prisustvovanje procjeni nekretnine od strane komisije Porezne uprave,
• uslugu predaje valjane dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca u Elektri, Plinari, Stambenom komunalnom gospodarstvu, HEP toplinarstvu, te drugim ustanovama,
• prisustvujemo pri primopredaji, te pomažemo pri sastavljanju zapisnika o primopredaji nekretnine.