Politika privatnosti


 

POLITIKA PRIVATNOSTI

trgovačkog društva Gama dom d.o.o.

Na temelju odredbi Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije, L 119/1, 04.05.2016.) nadalje „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „Uredba“) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018, nadalje „Zakon“) uprava trgovačkog društva Gama dom d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ede Murtića 8, OIB: 14550391570, voditelj obrade (nadalje: „Društvo“) donosi sljedeću Politiku:

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Politikom privatnosti (nadalje: „Politika“) informiraju se ispitanici i stranke sa legitimnim interesom u pogledu obrade osobnih podataka koje Društvo prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prosljeđuje.

II. VRSTE PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Članak 2.

(1) Osobne podatke dijelimo prema kategorijama osoba na:

 • osobne podatke zaposlenika;

 • osobne podatke potencijalnih zaposlenika;

 • osobne podatke fizičkih osoba dobavljača i/ili predstavnika dobavljača;

 • osobne podatke fizičkih osoba korisnika usluga i/ili predstavnika korisnika usluga.

(2) Osobni podaci prema vrstama osobnih podataka posebno podrazumijevaju no ne ograničavajući se samo na:

 • ime i prezime,

 • matični broj upisa, OIB;

 • datum rođenja;

 • broj osobne iskaznice;

 • broj putovnice;

 • ime oca ili majke;

 • prebivalište i adresa;

 • mjesto rođenja;

 • broj zdravstvenog osiguranja;

 • broj MIO osiguranja;

 • osiguranje MIO II;

 • vrsta radnog odnosa (određeno, neodređeno, ugovor o djelu);

 • radno mjesto;

 • stručna sprema (SSS, VŠS, VSS);

 • zvanje ispitanika;

 • broj bankovnog računa;

 • radni staž prije poslodavca;

 • datum zasnivanja radnog odnosa;

 • datum raskida radnog odnosa;

 • razlog prestanka radnog odnosa (mirovina, otkaz, itd);

 • radno vrijeme zaposlenika;

 • podaci o ostvarenim pravima iz radnog odnosa (npr. porodiljini dopust, bolovanje itd.);

 • status zaposlen/nezaposlen;

 • škola/zanimanje;

 • razred;

 • ime i prezime roditelja (staratelja);

 • broj osobne iskaznice roditelja (staratelja) 

Članak 3.

(1) Društvo prikuplja sljedeće osobne podatke:

 1. temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa stanovanja, e-pošta, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju;

 2. ostale osobne podatke, koje ispitanik ili treće osobe stave Društvu na raspolaganje prilikom radnog, poslovnog ili drugog odnosa odnosno tijekom trajanja radnog, poslovnog ili drugog odnosa , kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja, ili zastupanja, pri čemu ovdje ne pripadaju podaci osjetljivi sa strane zaštite podataka, posebno podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nadzorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju;

 3. podaci o korištenju proizvoda i usluga Društva i njihovim sadržajima npr. opis kupljenih i korištenih proizvoda i usluga, način korištenja.

(2) Osobni podaci prikupljaju se ili neposredno od ispitanika (usmenim i pisanim putem) ili posredno od trećih osoba.

III. OBRADA PODATAKA

Članak 4.

(1) Osobni podaci ispitanika obrađuju se u sljedeće svrhe:

 1. Zasnivanje radnog odnosa ispitanika – ispunjavanje zakonskih obveza Društva kao poslodavca

 2. Realizacija poslovnih odnosa – sklapanje i izvršenje Ugovora Društva s ispitanicima (kupcima/dobavljačima)

 3. Rješavanje prigovora ispitanika ( kupaca, dobavljača)

(2) Osobni podaci u Društvu obrađuju se:

 1. temeljem zakonskih i podzakonskih propisa kada je to nužno radi poštovanja pravnih obveza Društva odnosno osobito sukladno važećem Zakonu o radu, Zakonu računovodstvu, Zakonu o trgovini, Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o uslugama, Zakonu o obveznim odnosima, Općoj uredbi o zaštiti podataka, Pravilnikom o radu Društva i drugim primjenjivim propisima te radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu;

 2. temeljem privole ispitanika za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

 3. kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

 4. temeljem internih akata Društva, kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Društva;

 5. radi naplate potraživanja i radi kontaktiranja ispitanika – osobni podaci se načelno brišu po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja, sve do konačnog dovršetka postupka odnosno radi kontaktiranja ispitanika za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od godine dana, stupanje u odnos putem komunikacijskih kanala za koje je Društvo dobilo privolu ispitanika odnosno putem elektronička pošte (e-mail), društvene mreže i pisanim putem (poštom).

 

Članak 5.

(1) Društvo vodi evidenciju aktivnosti obrade elektronskim i pisanim putem.

(2) U evidenciji će za svaku kategoriju ispitanika biti navedena svrha obrade, koji osobni podatak se obrađuje te osnova i način prikupljanja, gdje se čuvaju, razdoblje čuvanja podataka i vrsta zaštite.

(3) Direktor Društva odlukom će odrediti osobu zaduženu za vođenje evidencije aktivnosti obrade.

Članak 6.

(1) Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju, načelno se brišu kada prestane svrha zbog koje su prikupljani, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

(2) Osobni podaci ispitanika- radnika čuvaju se u trajanju određenom zakonom, podzakonskim propisima ili internim aktima društva.

(3) Osobni podaci ispitanika zainteresiranih za zapošljavanje u Društvu čuvaju se dok traje aktivnost zbog koje se obrađuju, ali ne dulje od 2 (dvije) godine.

Članak 7.

Privole ispitanika koje su dane za kontaktiranje te druge svrhe, a izvan su okvira zakonom propisanih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, a mogu se opozvati u svakom trenutku.

Članak 8.

(1) Ovlaštene osobe za obradu osobnih podataka obrađuju osobne podatke temeljem opisa poslova koje obavljaju. Osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka potpisuju Izjavu o povjerljivosti kojom se obvezuju čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju ovlast pristupa i obrade te da će ih koristiti isključivo u svrhu u koju se obrađuju.

(2) Pri prikupljanju bilo kojih osobnih podataka, radnici Društva dužni su ispitanika informirati o svrsi i pravnoj osnovi obrade za koju se podaci namijenjeni.

IV. PRAVA ISPITANIKA

Članak 9.

(1) Pravo na ispravak: ako Društvo obrađuje osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, ispitanik može u bilo kojem trenutku zatražiti od Društva da ih ispravi ili dopuni.

(2) Pravo na brisanje: Ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je Društvo obrađivalo bez valjane svrhe, protupravno.

(3)Pravo na ograničenje obrade: ispitanik može zatražiti ograničenje obrade svojih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

(4)Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Ispitanik može zatražiti prijenos svojih osobnih podataka drugom voditelju obrade podataka u strukturiranom i strojno čitljivom formatu i to ako Društvo obrađuje te podatke na temelju privole ispitanika ili radi ispunjenja ugovornih obveza te da se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

(5)Pravo na prigovor:Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Društvo više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

(6)Pravo na žalbu: U slučaju da ispitanik smatra da je Društvo prilikom obrade podataka prekršilo hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka, ima pravo dobiti obrazloženje i odgovore na pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka od Društva u roku od 15 (petnaest) dana od dostave pisanog prigovora i upita Društvu. U slučaju da ispitanik ne dobije odgovor/obrazloženje u roku danom temeljem ovog stavka ili i nakon dobivenog obrazloženja/odgovora i dalje smatra da Društvo prilikom obrade osobnih podataka krši hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji odnosno drugom nadležnom tijelu javne vlasti i nadzornom tijelu unutar Europske unije.

(7)Ostvarivanje prava:Zakonski zastupnik Društva će imenovati povjerenika Društva kao službenika za zaštitu osobnih podataka te osobu koje su osim Društva kao poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka. Prije prikupljanja osobnih podataka, zaposlenici Društva informirat će ispitanika o identitetu povjerenika Društva za vođenje zaštite osobnih podataka te o svrsi obrade kojoj su osobni podaci namijenjeni.

Društvo je dužno najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku (odnosno njegovom zakonskom zastupniku ili punomoćniku) pružiti sljedeće informacije:

 • identitet i kontakt podatke voditelja obrade

 • kontakt povjerenika

 • voditelja obrade za vođenje zaštite osobnih podataka;

 • svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka;

 • primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka (ako ih ima);

 • ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji na temelju odluke o primjerenosti u skladu s člankom 45. Uredbe

V. MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

Ispitanik ako želi ostvariti neko od navedenih prava iz čl. 9., može se obratiti na e-mail adresu: info@gama-dom.hr ili tel. broj 01/6637-011 te će mu se pisanim putem odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Članak 11.

U bilo kojem trenutku imate pravo žaliti se odgovornom nadzornom tijelu:

Nadležno nadzorno tijelo:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon: + 385 1 4609 000
Telefax: + 385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr
https://azop.hr/


 

Gama dom d.o.o. za promet nekretnina i druge usluge, 10 000 Zagreb, Ulica Ede Murtića 8, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem Tt-12/2195-4, član Uprave Domagoj Kljenak, temeljni kapital u iznosu 20.000 kuna uplaćen u cjelosti, poslovni račun IBAN broj HR2424020061100621833 otvoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3A, 51 000 Rijeka